UCHWAŁA NR X/48/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

2019-07-03 1137
Art. czytany: 1515 razy

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.

UCHWAŁA NR X/48/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), art. 42 ust. 7 pkt3 lit c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli, uchwala się co następuje:
§ 1. Od dnia 1 września 2019 roku określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie
i dzieci młodsze , jako 25 godzin tygodniowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk


UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22 listopada
2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw ( Dz.
U. z 2018 r. poz.2245).
W świetle tych zmian - organ prowadzący przedszkole określa tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć: nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25
godzin’’.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.