UCHWAŁA NR X/53/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

2019-07-03 1145
Art. czytany: 2164 razy

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/53/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), w związku
z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 71 568,20 zł zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.Plan dochodów po zmianie wynosi
25 900 908,44 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 71 568,20 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi
27 680 908,44 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
DOCHODY
Dział Rozdział § Treść
Kwota
dochodów
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 200,00
010010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 200,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000,00
2990
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 9 000,00
750 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 380,00
75023 Gospopdarka gruntami i nieruchomościami 1 380,00
2460
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostki zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 380,00
852 POMOC SPOŁECZNA 777 934,20
85295 Pozostała działalność 777 934,20
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 715 551,99
2059
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego 62 382,21
855 RODZINA 6 300,00
85502
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 300,00
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz
innych zadań zleconych ustawami 6 300,00
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 142 000,00
Załacznik Nr 1 do uchwały Nr X/53/2019
Rady Gminy Łaczna
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 142 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 142 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -866 546,00
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby -866 546,00
2057
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego -866 546,00
Ogółem zwiększenie dochodów 71 568,20
Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 2
Wydatki
Dział Rozdział Treść Kwota
wydatków
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 800,00
75095 Pozostała działalność 7 800,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 800,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 380,00
75023 Urzędy gmin 1 380,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 380,00
852 POMOC SPOŁECZNA 777 934,20
85295 Pozostała działalność 777 934,20
Wydatki bieżące na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
777 934,20
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
142 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 142 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 142 000,00
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
-866 546,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -866 546,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 i 3
-866 546,00
Ogółem zwiększenie wydatków 71 568,20
Załacznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/2019
Rady Gminy Łaczna
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
w tym:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 801 80195 Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Łączna
348 508 256 784 0 0 0 8 519,45 248 264,55 Urząd Gminy
wydatki bieżące 332 608 240 884 7 992 232 892
wydatki majątkowe 15 900 15 900 527,45 15 372,55
2. 900 90001
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków
w Kamionkach wraz z modernizacją części
osadowej
9 395 704 3 367 424 917 187 350 000 0 0 2 100 237 Urząd Gminy
wydatki bieżące 0 0
wydatki majątkowe 9 395 704 3 367 424 917 187 350 000 2 100 237
3. 900 90015
Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową
wymianę oświatlenia ulicznego na terenie
Gminy Łączna
2 012 956 2 012 956 11 423 316 530 0 0 1 685 003 Urząd Gminy
wydatki bieżące 0 0
w tym źródła finansowania
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
dotacje i
środki
pochodzą
ce z
innych
źr.*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i
pożyczki
zaciągnięte
na
realizację
zadania pod
refundację
wydatków
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia
Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
rok
budżetowy
2019
(7+8+10+11)
Łączne
nakłady
finansowe
Planowane wydatki
Załacznik Nr 3 do uchwały Nr X/53/2019
Rady Gminy Łaczna
z dnia 27 czerwca 2019 r.
Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 1
wydatki majątkowe 2 012 956 2 012 956 11 423 316 530 1 685 003
4. 852 85295 Wspieramy rodziny w gminie Łączna 1 826 133,09 777 934,20 0,00 0,00 0,00 62 382,21 715 551,99 Urząd Gminy
wydatki bieżące 1 826 133,09 777 934,20 62 382,21 715 551,99
wydatki majątkowe
5. 921 92195
Poprawa dostępu do infrastruktury kultury
oraz zwiększenia oferty kultury na terenie
gminy Łączna'
760 107 760 107 0 285 311 0 29 675 445 121 Urząd Gminy
wydatki bieżące 0 0 0 0,00
wydatki majątkowe 760 107 760 107 285 311 29 675 445 121
6. 926 92601
Modernizacja infrastruktury sportowej oraz
zakup nowoczesnego wyposażenia oraz
pomocy dydaktycznych do placówk
edukacyjnych z terenu gminy Łączna
1 916 800 1 563 636 0 678 159 0 0 885 477 Urząd Gminy
wydatki bieżące 0 0
wydatki majątkowe 1 916 800 1 563 636 678 159 885 477
Razem wydatki majątkowe 14 101 467,00 7 720 023,00 928 610,00 1 630 000,00 0 30 202,45 5 131 210,55
Razem wydatki bieżące 2 158 741,09 1 018 818,20 0,00 0,00 0 70 374,21 948 443,99 0
Ogółem 16 260 208,09 8 738 841,20 928 610,00 1 630 000,00 0,00 100 576,66 6 079 654,54
Id: 95F2370C-2839-4A26-BC10-074BADE5B116. Podpisany Strona 2