ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna

2019-07-19 1319
Art. czytany: 1547 razy

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka, gmina Łączna.

Zamawiający: Gmina Łączna
Kamionki 60
26-140 Łączna, Polska
NIP: 663 18 67 303
REGON: 291010180
Tel: +48 41 25 48 960
Fax: +48 41 25 48 977
http://www.uglaczna.bip.doc.pl/
[email protected]


Gmina Łączna zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka.
Przedmiot zamówienia dofinansowany jest w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektu pn. Modernizacja Infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” .

Wspólny słownik zamówień (CPV)
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-9
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw - CPV 45.11.27.23-9
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

I. Szczegółowy opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Projekt zakłada budowę placu zabaw o kształcie wieloboku. W obrębie placu zlokalizowane zostaną urządzenia do zabawy, a także ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Nawierzchnia będzie zróżnicowana w zależności od strefy funkcjonalnej. W miejscu lokalizacji urządzeń wymagających
bezpiecznej strefy amortyzującej upadki będzie to piasek, przy pozostałych urządzeniach trawa.

Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia:
1. Balans
2. Przeplotnia
3. Równoważnia
4. Zestaw rekreacyjno-gimnastyczny
5. Przeplotnia podwójna
6. Ławki pochylnie
7. Słupy linowe + liany
8. Karuzela
9. Bal pochyły
10. Huśtawka podwójna
11. Kamienny stół do tenisa stołowego
12. Zestaw pociąg
13. Ścianka wspinaczkowa
14. Drążek gimnastyczny potrójny
15. Bujak 2 kpl
16. Piaskownica
17. Zadaszone miejsce do prowadzenia zajęć, np. altana
18. Ławka z oparciem 2 kpl
19. Ławka bez oparcia 3 kpl
20. Stolik z drewna
21. Kosz na śmieci 2 kpl
22. Regulamin zielonej Sali gimnastycznej


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszego zapytania.
Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw oraz nawierzchnię należy fundamentować i instalować zgodnie z normami PN-EN 1176/2009, PN-EN 1177/2009 oraz zaleceniami producenta i kartami technicznymi. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw wraz z
nawierzchnią muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

UWAGA! W załączniku do zapytania ” Dokumentacja projektowa Zamawiający przedstawił przykładowy wygląd oraz parametry w jakich należy utrzymać elementy wyposażenia objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach jak również zmianę w wyglądzie, kolorystyce elementów wyposażenia.
Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych', gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma równe lub lepsze cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe oraz atest.

Wszystkie zestawy powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany zestaw nie może być wcześniej używana. Wszystkie zestawy powinny zawierać atesty, certyfikaty itp..

Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych zestawów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem i montażem na koszt własny.

II. Podwykonawstwo
Zamówienie może być realizowane przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom mogą być powierzone wszystkie elementy wyszczególnione w ofercie.

III. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2019 r.

IV. Forma wynagrodzenia: ryczałtowe

V. Okres gwarancji: 36 miesięcyVI. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Krzysztof Pastuszka 41 25 48 973
Sylwia Jaworska 41 25 48 964
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:30 w siedzibie Zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz.

VII. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena – 100%
Cenę za przedmiot Zamówienia Wykonawca przedstawi w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo oraz słownie z wyodrębnianiem należnego podatku VAT – dla całości zamówienia.

VIII. KRYTERIA DOSTĘPU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (ocena spełnia/nie spełnia) ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DLA POTWIERDZENIA ICH SPEŁNIENIA:
1. Warunki wymagane od Wykonawców – o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia koniecznych do wykonania zamówienia
2. O udzielenie zamówienia nie może ubiegać się Wykonawca, wobec którego jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze, jak również który pozostaje pod zarządem komisarycznym w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W celu potwierdzenia spełniania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

IX. Miejsce sposób i termin składania ofert
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób zgodny z treścią formularza załączonego do zapytania i złożyć do dnia 05 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (sekretariat), bądź przesłać w formie
zeskanowanego dokumentu na w/w adres e-mail bądź pocztą na w/w adres.

Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do reprezentacji.
Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres Zamawiającego. Zmiany zostaną dołączone do oferty.
X. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
XI. Odrzuceniu podlegają oferty, które:
a) Są złożone przez wykonawców podlegających wykluczenia z postępowania.
b) Nie spełniają kryteriów dostępu niniejszego Zapytania ofertowego.
c) Ich treść nie odpowiada treści Zapytania.
d) Są niezgodne z przepisami prawa.
e) Podlegają unieważnieniu na podstawie przepisów prawa.
O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi wykonawców w piśmie informującym o wyniku postępowania.