WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

2019-07-31 1034
Art. czytany: 1670 razy

„Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”

Łączna, dnia 31.07.2019 r.WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ


dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego powadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna” – nr postępowania T.260.4.2019.KP.

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji:
1. pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 6 miesięcy od podpisania umowy.

2. § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ – wzór umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………………………………..


W związku dokonaną modyfikacją Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to: 19.08.2019 r. godzina pozostaje bez zmian.

Zamawiający dokonuje modyfikacji:

1. Pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w sposób opisany w pkt. 19 SIWZ w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10.00
2. Pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019 r., o godzinie 10:15, Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna,