Ogłoszenie zmian: Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna...

2019-08-06 1312
Art. czytany: 1933 razy

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina ŁącznaKamionki 60Łączna26-140PolskaOsoba do kontaktów: Mariusz MarciniakTel.: +48 501962686E-mail: [email protected] Kod NUTS: PL72
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uglaczna.bip.doc.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa wraz z montażem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna w ramach zadania pod nazwą'Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna.'
Numer referencyjny: T.260.4.2019.KP
II.1.2)
Główny kod CPV
31520000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Zamówienie obejmuje wymianę dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesneoprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznychw ilości 675 szt.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2019
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002ot8p
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-091583
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 126-307931
2 / 2
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 28/06/2019
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lubdynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Koniec: 15/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie doudziału
Zamiast:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)
Inne dodatkowe informacje: