INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna...

2019-08-06 1330
Art. czytany: 1354 razy

Łączna, dn. 05.08.2019r

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W dniu 05.08.2019r. o godzinie 10:00 Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego opublikowanego w Bazie konkurencyjności pod nr 1196455 z dnia 19.07.2019r. na zadanie pn.: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka, gmina Łączna.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 61 110,36 PLN brutto

Zestawienie złożonych ofert
Lp. Wykonawca Cena ofertowa
brutto PLN
1. FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław
125 844,07
2. TORAKOL Rajmund Zalewski
Koszczały 9,
88-210 Dobre
129 000,00
Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński