ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej

2019-09-03 1506
Art. czytany: 1470 razy

Łączna, dn. 03.09.2019r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń zielonej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej, msc. Kamionki 63, 26-140 Łączna na działce gruntu nr ewid. 1003 obręb 01 Czerwona Górka, gmina Łączna.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Bazie konkurencyjności pod numerem 1196455 dnia 19.07.2019r oraz na stronie Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyła firma:
FIOR Sp. z o.o. ul. Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce
Cena oferty: 125 844,07 PLN brutto

W toku przeprowadzonego postępowania weryfikacyjnego i badania oferty, oferta wykonawcy jest ważna. W wyniku otwarcia ofert kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania była niższa od kwoty jaką zaoferował Wykonawca, jednakże Zamawiający uznał za celowe i zasadne powiększenie w budżecie kwoty na realizację zadania inwestycyjnego dla przedmiotowego Zadania.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego do kwoty najkorzystniejszej oferty.
Ponadto wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, spełnia warunki określone w Zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny oferty przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanych kryterium: cena – 100 punktów.


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania
Lp. Wykonawca Cena oferty [PLN brutto]
1. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre 129 000,00
2. FIOR Sp. z o.o. ul. Robotnicza 13, 55-040 Kobierzyce 125 844,07Zamawiający informuje, że zawrze umowę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.