ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY naNa wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej...

2019-09-04 1451
Art. czytany: 1615 razy

Łączna, dnia 04.09.2019 r.
Znak: Zapytanie ofertowe 1/4.4/2019/SM

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) na terenie koło budynku po byłej szkole w Klonowie mieszczącego się w miejscowości Klonów 62, gmina Łączna, nr ew. działki 17 obręb 0004 Klonów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.P.H.U. EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA Paweł Matera
Pustków 288
39-205 Pustków
NIP: 872 217 15 19

Uzasadnienie wyboru:
Dla prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia wpłynęła jedna oferta. Wykonawca spełnia wymagania postawione przez Zmawiającego w zapytaniu ofertowym. Oferta Wykonawcy otrzymała 100 pkt.
Nazwa wykonawcy Cena brutto Przyznane punkty w kryterium cena Okres gwarancji Przyznane punkty Łączna punktacja
F.P.H.U. EPX ARCHITEKTURA OGRODOWA Paweł Matera
45 000 zł 60 pkt 60 miesięcy 40pkt 100pkt