ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”

2019-09-24 1259
Art. czytany: 1728 razy

Łączna: dnia 24.09.2019 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa zamówienia „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna”
Zamawiający, Gmina Łączna, Kamionki 60 , 26-140 Łączna działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Odeon S.C. R. Starobrat , D.Imiela, 44-105 Gliwice, ul. Łowicka 26 A


Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w siwz.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta najkorzystniejsza:

Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city - R Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości Ilość punktów w kryterium Ilość punktów dostępu do sieci GSM systemu sterowania oświetleniem
Ilość punktów
w kryterium Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS Ilość punktów uzyskanych łącznie
1 Odeon S.C. R. Starobrat , D.Imiela
44-105 Gliwice, ul. Łowicka 26 A 60 10 10 10 10 100


Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:
Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów w kryterium Rozbudowa systemu sterowania do rozwiązań smart city - R Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej gwarancji jakości Ilość punktów w kryterium Ilość punktów dostępu do sieci GSM systemu sterowania oświetleniem
Ilość punktów
w kryterium Oprawy posiadające certyfikat ENEC PLUS Ilość punktów uzyskanych łącznie
2 Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.
ul. Toruńska 9, 26-600 Radom 56,98 10 10 10 10 96,98
3 Electronic Control Systems S.A.
32-083 Balice, ul. Krakowska 84 55,75 10 10 10 10 95,75
4
SPIE Elbud Gdańsk S.A.
Siedziba: ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdańsk 51,21 10 10 10 10 91,21