OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych

2019-10-08 0843
Art. czytany: 1981 razy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych

Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu pn.:
„Wspieramy rodziny w gminie Łączna”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
Łączna 115, 26-140 Łączna
NIP 6631432723, REGON 290580739
Telefon: 041 254-84-79
Adres strony internetowej
http://opslaczna.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18
www.uglaczna.bip.doc.pl
ades e-mai: [email protected]

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych((Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986 z póź. zm.)zwaną dalej „ustawą Pzp” Usługi prawne stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26. Lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych uchylających dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L 94 z28.3.2014)

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej - Łączna 115, 26-140 Łączna
a) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: przez e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 795626770.
b) Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane w następujących celach:
 związanych z realizacją zamówienia
 związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

c) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 niezbędność do wykonania zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
e) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
f) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
g) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 czasu wykonywania zamówienia,
 przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
 okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
h) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 przenoszenia swoich danych osobowych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kod i nazwa CPV:
Kod CPV: 79100000-5 Usługi prawnicze
Kod CPV: 79111000-5 usługi w zakresie doradztwa prawnego

1. Przedmiot zamówienia jest Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” .Zamówienie realizowane w ramach projektu „„Wspieramy rodziny w gminie Łączna” Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

2. Zamówienie podzielone jest na 3 części
Część 1 – Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w świetlicy w Zagórzu
Część 2 – Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w świetlicy w Klonowie
Część 3 – Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w świetlicy w Czerwonej Górce

a) Za 1 godzinę przyjmuje się 60 minut.
b) Świadczone usługi obejmowały będą indywidualne konsultacje prawnicze dla rodziców dzieci w wieku 7 -16 lat
c) Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie stawki brutto za godzinę (1 h=60 minut) prowadzenia konsultacji.
d) Świetlice Środowiskowe będą działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
e) Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 (trzy) części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY:
a. Opracowania harmonogramu zajęć i uzgodnienia go z Kierownikiem GOPS.
b. Dotarcia na konsultacje we własnym zakresie w terminach ustalonych w zatwierdzonym harmonogramie.
c. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zleconych czynności z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy-zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu-wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań.
d. Udzielanie ustnych konsultacji, sporządzanie pisemnych opinii i analiz oraz udzielanie wyjaśnień i dokonywanie interpretacji obowiązujących przepisów prawa;
e. Prowadzenie bieżącej współpracy z kierownikiem GOPS, koordynatorem projektu
i wychowawcą w placówce.
f. Bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zajęć (w tym list obecności).
g. Zapoznanie się z obowiązującymi wytycznymi i przepisami prawa dotyczącymi realizacji projektów w ramach EFS i ich przestrzeganie przez cały okres trwania umowy.
h. Wykonywanie innych nie wymienionych zadań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu, a związanych z przedmiotem zamówienia.

4. FORMA ZAJĘĆ: udzielanie indywidualnych porad prawnych

5. LICZBA GODZIN DO REALIZACJI
Część 1 – Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w świetlicy w Zagórzu
Łącznie 480 h (1 h =60 min). W 2019 r. -60 h, w 2020 r. -180 h w 2021r. -180 h, w 2022- 60h.

Część 2 – Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w świetlicy w Klonowie
Łącznie 480 h (1 h =60 min). W 2019 r. -60 h, w 2020 r. -180 h w 2021r. -180 h, w 2022- 60h.

Część 3 – Świadczenie indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w świetlicy w Czerwonej Górce
Łącznie 480 h (1 h =60 min). W 2019 r. -60 h, w 2020 r. -180 h w 2021r. -180 h, w 2022- 60h.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część (łącznie 3 oferty, na każda część po jednej).
8. W przypadku składania oferty przez jednego wykonawcę na więcej niż jedną cześć należy złożyć każdorazowo osobny komplet dokumentów)
9. Informacje dodatkowe:
a. Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie.
b. Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być pracownikiem zatrudnionym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie stosunku pracy. Za pracownika należy uznać każdą osobę, która jest u niego zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, przy czym dotyczy to zarówno osób stanowiących personel projektu, jak i osób niezaangażowanych do realizacji projektu lub projektów.
c. Łączne zaangażowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu.
Oceny spełniania w/w warunku Zamawiający dokona na podstawie złożonego oświadczenia,
stanowiącego załącznik nr 3
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował dla każdej części

minimum 1 osobę, która posiada:
 Wykształcenie: minimum 1 osobę, która ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo i posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata
 Doświadczenie: w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, osoba zrealizowała lub realizuje, co najmniej 1 usługę* w zakresie poradnictwa dla osób objętych pomocą społeczną w jednostkach organizacyjnych zajmujących się taką pomocą (np. OPS, GOPS, MGOPS, MOPR, PCPR, DPS) przez okres minimum 3 miesięcy.

*przez 1 usługę zamawiający rozumie świadczenie usługi w w/w zakresie na podstawie umowy, w tym cywilnoprawnej, przez okres min. 3 następujących po sobie miesiącach. W przypadku usług okresowych lub ciągłych usługa ta na dzień składania ofert ma być realizowana przez okres co najmniej 3 miesięcy.
Osoby wykonujące czynności w ramach zamówienia muszą spełniać następujące wymogi:
 Osoba nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 osoba wypełniania obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego);
 osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo na tle seksualnym ;

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi oświadczenie o tym iż osoby skierowane do realizacji zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie- wypełni załącznik nr 5

Uwaga: jeśli wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia podwykonawcy lub powołać się na potencjał innych osób, osoby te muszą spełniać wymagania określone w pkt. 2 a i 2 c

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH: BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie załącznika nr 3
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie załącznika nr 4
2. Na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej należy przedstawić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w formie załącznika nr 5 do oferty.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do oferty
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do oferty.
5. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.

VII. INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT. V
a) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika –w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, polegające na ustanowieniu przez tych wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA
a) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986 z póź. zm.)

IX. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wykonawcom, którzy złożyli oferty informację o współuczestnikach postępowania. Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184,1618 i 1634) - na druku, który zostanie dołączony do informacji, o której mowa powyżej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W/w oświadczenie winno być złożone w formie oryginału wg załącznika nr 6.

X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną w języku polskim, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VI niniejszego Ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i nazwą postępowania określoną w Ogłoszeniu.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [email protected] lub [email protected]
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienie (łącznie 3 oferty).
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, określonych w Ogłoszeniu.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
5. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Świadczenie Indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców w ramach
projektu pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”
Część……………………………………………………………………………………………..
„Nie otwierać przed 16.10.2019 r. godz. 10.15”.

6. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.
7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Wskazana przez Wykonawcę cena, powinna uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do
prawidłowej realizacji zamówienia

XIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna w terminie do dnia 16.10.2019 r. do godz. 10:00.
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna w dniu 16.10.2019r. o godz. 10:15.
2. W trakcie sesji otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje dotyczące:
 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 ceny i innych kryteriów oceny zawartych w ofertach.

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich podatków, opłat i podatków ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku
3. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.
4. W sytuacji, kiedy Zamawiający - z tytułu realizacji niniejszego zamówienia - zobowiązany będzie do odprowadzania należności publiczno-prawnych w postaci składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz pracy, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega obniżeniu o kwoty należne od Zamawiającego z tytułu tych składek – Wykonawca winien uwzględnić to w oferowanej cenie.
5. Zamawiający informuje iż

Nabywcą usługi jest: Odbiorca usługi :
Gmina Łączna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej,
Kamionki 60, 26-140 Łączna Łączna 115, 26-140 Łączna
NIP 663–18–67–303

XVI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
1 Cena brutto 60% = 60 pkt.
2 Doświadczenie osób wykonujących zamówienie 30% = 30 pkt.
3. Aspekty społeczne (As)- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 10%= 10 pkt

Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt.
2. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p.
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium
1 Cena brutto (C)
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały 60 % 60 pkt.
2 Doświadczenie osób wykonujących zamówienie
1 usługa - wykonawca otrzyma 0 pkt.
2 usługi - wykonawca otrzyma 10 pkt.
3 usługi - wykonawca otrzyma 20 pkt.
4 i więcej usług - wykonawca otrzyma 30 pkt.
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 30% 30 pkt.

3 Aspekty społeczne (As)- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnospawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia
• zatrudnienie 2 osób niepełnosprawnych – 10 pkt
• zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej – 5 pkt
• Brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych- 0 pkt
Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 10% 10 pkt.

Całkowita liczba pkt jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
Lp = C+ D +As
Gdzie:
Lp – liczba punktów
C – Punkty przyznane w kryterium cena
D - Punkty przyznane w kryterium doświadczenie osób wykonujących zamówienie
As – Punkty przyznawane w kryterium Aspekty społeczne (As)- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

3. Jeśli wykonawca w załączniku nr 5 wykaże do realizacji danej części więcej niż jedną osobę by uzyskać punkty wszystkie wskazane osoby muszą spełniać kryterium punktowe. (jeśli np. jedna osoba zrealizowała 1 usługę a druga 2 usługi to wówczas punkty za doświadczenie nie zostaną przyznane)

4. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób niepełnosprawnych Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez żądanie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu takich osób. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodu zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnianiu takich osób, na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Za brak przedstawienia w/w oświadczenia, będącego dowodem zatrudnienia osób niepełnosprawnych na czas trwania umowy ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy w stosunku do braku przedstawienia oświadczenia deklarowanej zatrudnionych osób niepełnosprawnych (10 % w stosunku do każdej deklarowanej osoby).
5. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
d. unieważnieniu postępowania-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający zawiera niezwłocznie umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przez siebie wskazanym.
3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego OGŁOSZENIA.
4. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien przedłożyć zamawiającemu następujące dokumenty wg wzoru załącznika nr 7 (Uwaga oświadczenia dotyczą osób realizujących zamówienie a nie samego Wykonawcy ):
a) Oświadczenie osoby skierowanej do wykonywania zamówienia iż nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
b) Oświadczenie osoby skierowanej do wykonywania zamówienia o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego);
c) Oświadczenie osoby skierowanej do wykonywania zamówienia potwierdzające, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwo na tle seksualnym;
d) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY,
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

XIX. ZAŁACZNIKI STANOWIACE INTEGRALNA CZĘŚĆ OGŁOSZENIA :
1. Wzór umowy wraz z załącznikami.
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
6. Oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej
7. Oświadczenia