UCHWAŁA NR XIII/75/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2019 r.

2019-11-06 0824
Art. czytany: 1773 razy

dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna

UCHWAŁA NR XIII/75/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 października 2019 r.
dotyczy zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 i 5
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków( Dz.U. z 2018r. poz.1152 i 1629) Rada Gminy Łączna
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/62/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 3 września 2019r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Łączna wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Traci moc uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja
2019r., uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia
2019r., Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r.
oraz uchwała Nr 2 I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika do uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk
UZASADNIENIE
W § 3 uchwały Nr XI/62/2019 z dnia 3 września 2019 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łączna nastąpiła
oczywista pomyłka pisarska w podanym numerze uchwały Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja
2019r. polegająca na podaniu Nr. Uchwały VIII/40/2019 zamiast VIII/43/2019.
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.