UCHWAŁA NR XIII/76/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 października 2019 r.

2019-11-06 0825
Art. czytany: 2367 razy

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.

UCHWAŁA NR XIII/76/2019
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów
zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Łączna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018, poz. 967 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna,
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć logopedów,
jako 22 godziny tygodniowo.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika PająkUZASADNIENIE
Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit d ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych
ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz.2245).
Do chwili obecnej Rada Gminy Łączna nie określała wymiaru zajęć tego typu nauczycieli.
W świetle tych zmian - organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć logopedów, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.