Pytania i odpowiedzi dotyczące ogłoszenia przetargu na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN dla Gminy Łączna”.

2019-11-25 1140
Art. czytany: 1616 razy

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

I. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie zapisów przyszłej umowy kredytowej poprzez wprowadzenie zapisów w następującym brzmieniu:
1) . Rozdział XVI pkt 15 SIWZ:
„ 1. Z tytułu wykorzystania kredytu Kredytobiorca zapłaci Bankowi odsetki.
2. Wykorzystana kwota kredytu oprocentowana jest według stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej i marży Banku, ustalonej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad:
1) Stopą bazową jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania.
2) Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania;
3) Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje określona wysokość stopy procentowej, zgodne są z kwartałami kalendarzowymi; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu; ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy się z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty kredytu.
3. W dniu zawarcia umowy stawka WIBOR 3M wynosi…% plus marża Banku wynosi….p.p; oprocentowanie kredytu wynosi …..% w skali roku.
4. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego zadłużenia i spłacane co kwartał w terminach określonych w harmonogramie spłaty.
5. Zmiana oprocentowania , wynikająca ze zmiany stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
6. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym, Bank zawiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu.
7. Zleceniodawca oświadcza , że formuła liczenia oprocentowania kredytu jest mu znana i zrozumiała, a informacje o wysokości stawek WIBOR 3 dostępne do pozyskania i weryfikacji, co stanowi wystarczający sposób poinformowania go o zmianie oprocentowania wynikającego ze zmiany stawki WIBOR 3M, jednocześnie Zleceniodawca akceptuje wypełnienie przez Bank w ten sposób obowiązku informowania go o zmianie oprocentowania”.

Odpowiedź:
Tak, zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do przyszłej umowy kredytowej w treściach zaproponowanych powyżej.

Pytanie 2
Rozdział XVI pkt. 18 w powiązaniu z pkt 21 ppkt 4) SIWZ:
Prosimy o doprecyzowanie zapisów w/w punktu mówiącego o możliwości spłaty kredytu w innych terminach , np. przesunięciu spłaty raty z danego roku na rok następny. Czy chodzi tylko o przesunięcie terminu spłaty raty kredytu nie powodujące wydłużenia okresu kredytowania? W jakich sytuacjach, kwotach i terminach może nastąpić przesunięcie spłaty raty kredytu?. Czy zmiana następować będzie wyłącznie po dochowaniu wszystkich warunków, tj. uzyskaniu aprobaty obu stron umowy, wyrażenie zgody przez Bank i zawarciu aneksu do umowy oraz podjęcie uchwały przez Radę Gminy, itp.
Odpowiedź:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu w przypadku niespełnienia w danym roku kalendarzowym warunków zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych ( np. przesunięcie spłaty jednej lub dwóch rat danego roku na rok następny)
z koniecznością wprowadzenia zmian w umowie zgodnie z zapisami rozdziału XVI
pkt 21,ppkt 4 SIWZ.
Przesunięcie spłat rat kredytu nie spowoduje wydłużenia okresu kredytowania.