INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

2019-11-27 1241
Art. czytany: 1657 razy

INFORMACJA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
Gmina Łączna informuje, że w dniu 27.11.2019r. o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości:
410 000,00 PLN brutto (zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy PZP).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy PZP podaje:
- nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
- informacje dotyczące ceny.

Złożono następujące oferty:
Lp. Wykonawca Cena ofertowa brutto
1. Bank Spółdzielczy w Iłży,
ul. Rynek 1, 27-100 Iłża 244 691,34 PLN
2. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie,
ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów 265 589,85 PLN

Zamawiający informuje, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Łączna
Romuald Kowaliński