ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

2019-11-28 1412
Art. czytany: 1674 razy

Łączna: dnia 28.11.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa zamówienia „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
Zamawiający, Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża


Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). Kryteria, jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej to:
cena brutto za realizację zamówienia – 100pkt.
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym
w SIWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom:


Nr Firma Streszczenie spełniania warunków Cena Punktacja
1 Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 244 691,34 100
2 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 265 589,85 92