Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2020-06-09 1014
Art. czytany: 2620 razy

Klauzula informacyjna przy procedowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:
1. przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2. sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4,
3. wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej zgodnie z art. 17 pkt 9 wskazanej ustawy,
4. wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 wskazanej ustawy,
5. rozpatrywaniem uwag zgodnie z art. 17 pkt 12 wskazanej ustawy,
6. wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag zgodnie z art. 17 pkt 13 wskazanej ustawy,
7. przedstawianiem radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag zgodnie z art. 17 pkt 14 wskazanej ustawy,obowiązują zasady przedstawione poniżej:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1, z późn. zm., informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Łączna reprezentowana przez Wójta Gminy Łączna z siedzibą pod adresem kamionki 60, 26-140 Łączna, kontakt [email protected], kontakt za pomocą poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna
2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem
e-mail:[email protected], lub listownie na adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Odbiorcą Pana danych może być/ będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo jako wartość archiwalna.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.
W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.