Uchwała Nr XIX/115/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020r.

2020-06-26 1409
Art. czytany: 1074 razy

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd, stanowiącą własność Gminy Łączna.

Uchwała Nr XIX/115/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 24 czerwca 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd, stanowiącą własność Gminy Łączna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2020r., poz. 65 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Łączna uchwala co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomość położoną w miejscowości Gózd, obręb geodezyjny Gózd, gmina Łączna, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 28/2 o pow. 0,1600 ha. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.U Z A S A D N I E N I E

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie Gózd stanowiącą własność Gminy Łączna.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz.713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dotyczących zbycia nieruchomości gruntowych.
Zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Gózd, obręb geodezyjny Gózd, gmina Łączna oznaczoną numerem ewidencyjnym 28/2 o pow. 0,1600 ha, w drodze przetargu spowoduje jej zagospodarowanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawionym na załączniku graficznym oraz poprawi sytuację finansową gminy.