Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 204/5, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów

2020-07-13 0918
Art. czytany: 2261 razy

Łączna dnia, 13 lipca 2020 r.

Znak. T.6840.2.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1490),

Wójt Gminy Łączna
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 204/5 o powierzchni 0,5682 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klonów, stanowi własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody, z dnia 10 lipca 2012r., Znak:IG.IV.7532.133.2012.
Opis nieruchomości : Nieruchomość ma kształt prostokąta o szerokości ok. 27 m i długości ok. 210,4 m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze gminnej nieutwardzonej. Teren równy nie zakrzaczony.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/106/2016 Rady Gminy
w Łącznej z dnia 25 lipca 2016r., znajduje się na terenie w całości oznaczonym symbolem R – tereny rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 400 zł.
Do wylicytowanej stawki nie zostanie doliczony podatek Vat na podstawie art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) o godz. 9.30, Sala Konferencyjna,
Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna.
Wadium w wysokości 8 20 zł (osiemset dwadzieścia złotych 00/100) winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 11 sierpnia 2020r. (wtorek) w kasie Urzędu Gminy Łączna lub na konto Urzędu Gminy w Łącznej, Bank Spółdzielczy
w Suchedniowie Nr 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001– data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Łączna decyduje o przystąpieniu do przetargu - przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 820 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych 00/100) przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Gminy Łączna , Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 w terminie do 11 sierpnia 2020r. (wtorek)
- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
- okazanie dowodu tożsamości,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia
w wyznaczonym terminie i miejscu, w celu podpisania umowy kupna - sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na własność przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej.
Cena osiągnięta w przetargu, zostanie pomniejszona o wadium i powinna zostać zaksięgowana na koncie Urzędu Gminy w Łącznej, w Banku Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki
w przedmiocie sprzedaży nieruchomości oraz informacje dotyczące dodatkowych warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna pokój Nr 7 w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:00, 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku, piątek od 7:30 do 15:00 tel. 041 25 48 973.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl.