UCHWAŁA Nr XXVI/144/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2020r.

2021-01-05 1109
Art. czytany: 1045 razy

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łączna

UCHWAŁA Nr XXVI/144/2020
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2021 rok w Gminie Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. ) art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm. ) oraz art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 2050 z późn. zm.), uchwala się, co następuje :

§ 1
Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu Komisji
w wysokości 120,- zł brutto.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 roku.

UZASADNIENIE
Zgodnie z 4¹ ust. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm. ) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gminy.
Według art. 4¹ ust. 2 cytowanej ustawy, realizacja ww. zadań prowadzona jest w formie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 2050 ) realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych działań prowadzona jest w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, który uchwalany jest przez radę gminy.
Na realizację zadań są przeznaczone środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 18² ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Łącznej za udział w posiedzeniu Komisji ustalono w wysokości 120,-zł brutto.
W świetle powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.