U C H W A Ł A Nr XXVII/148/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 19 marca 2021

2021-04-09 0801
Art. czytany: 1054 razy

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2021 rok

U C H W A Ł A Nr XXVII /148/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 marca 2021

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2021 rok

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ) i § 16 ust. 1 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2018r. poz. 3382) uchwala się, co następuje :
§ 1
Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy Łączna Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
W związku z powyższym i rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Załącznik do uchwały Nr XXVII/148/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia 19 marca 2021

Plan Pracy Rady Gminy Łączna

1. Zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
2. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie za 2020 rok .
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium .
4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gminnych
5. Promocja gminy, uroczystości gminne, dożynki itp.
6. Gospodarka wodno-ściekowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków.
7. Działania w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy.
10. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
11. Inne sprawy wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.