UCHWAŁA NR XXVIII/156/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 maja 2021 r.

2021-06-07 0923
Art. czytany: 1207 razy

dotycząca zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu

UCHWAŁA NR XXVIII/156/2021
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 31 maja 2021 r.

dotycząca zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z póź.zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz. 1507 z późn.zm.)

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 29 października 2020r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 14 ust. 6 zd. 2, otrzymuje brzmienie:,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w nim osób.”

2. Zapis § 14 ust. 7 – skreśla się.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały i załącznika do uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk

UZASADNIENIE

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli pismem z dnia: 18.03.2021r. Znak: PNK.I.4130.28.2021 skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Łączna, wskazał, iż uchwała Nr XXIV/134/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 29.10.2020r w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej została podjęta z naruszeniem prawa. Treść § 14 ust. 6 zd. 2 statutu stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały narusza art. 3 Kodeksu pracy zgodnie z którym pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

W w/w piśmie powołano się m.in. na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r., I PK 231/13 cyt: „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , jako jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 KP również wobec kierownika ośrodka, choćby kompetencja jego zatrudnienia i zwalniania należała do organu gminy”.
W związku z powyższym, wynika, że pracodawcą jest jednostka organizacyjna gminy, a nie kierownik tej jednostki, jak wadliwie wskazano w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.
Powołując się na pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Nadzoru i Kontroli zachodzi konieczność podjęcia uchwały Rady Gminy Łączna dotyczącej zmian w uchwale w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.