Uchwała nr XXVIII/157/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 31 maja 2021 r.

2021-06-07 0931
Art. czytany: 701 razy

w sprawie: o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług

Uchwała nr XXVIII/157/2021
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944, 2400) i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 717), Rada Gminy Łączna uchwala,
co następuje:

§ 1.
Uznając zasadność funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Kamionki - Zalezianka, Rada Gminy Łączna wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorem publicznego transportu zbiorowego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Gmina Łączna zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.
W wyniku ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie w 2021 r. zadań w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Gmina Łączna planuje złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Dofinansowanie obejmie realizację linii komunikacyjnej Kamionki - Zalezianka.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
Funkcjonowanie linii komunikacyjnych, na które zostanie zawarta umowa pozwala na zlikwidowanie „białych plam transportowych” na mapie województwa świętokrzyskiego
Organizator publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym może również bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, jeżeli wystąpi ryzyko powstania zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z przyczyn zależnych jak i niezależnych od operatora.
Zjawisko pandemii w kraju spowodowało znaczne zakłócenia w funkcjonowaniu linii autobusowych, gdzie w obawie o bezpieczeństwo zmalała liczba pasażerów co z kolei spowodowało, że działający do tej pory na komercyjnych zasadach przewoźnicy, z powodów ekonomicznych musieli kursy autobusowe zawieszać. Uzyskanie znacznego finansowego wsparcia państwa w zakresie funkcjonowania linii autobusowych użyteczności publicznej polegającego na
dofinansowaniu przewozów, szczególnie tych funkcjonujących w peryferyjnych i słabo zaludnionych obszarach naszej gminy, pozwoli odbudować zlikwidowane połączenia komunikacyjne.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarcie umowy musi być poprzedzone wyrażeniem zgody przez organ stanowiący właściwego organizatora. Wyrażenie zgody na zawarcie
umowy w gminnych przewozach pasażerskich należy do właściwości Rady Gminy Łączna.
Zawarcie umowy z operatorem i uruchomienie linii komunikacyjnych warunkuje uzyskanie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z uwagi na powyższe podjęcie stosownej uchwały jest przedmiotowe i zasadne.