UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 maja 2021r.

2021-06-08 1104
Art. czytany: 2087 razy

w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022”

UCHWAŁA Nr XXVIII/154/2021
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 31 maja 2021r.

w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się do realizacji „Aneks nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, będący aktualizacją „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022” przyjętego uchwałą nr XXII/109/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

PGN dla Gminy Łączna to strategiczny dokument, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 rok.
Protokół ten przewiduje do roku 2020:
- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu w roku bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2005),
- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20 % w ogólnym zużyciu energii,
- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 %.

Opracowanie niniejszego aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łączna na lata 2016-2022 wynika z pojawienia się nowych inwestycji o charakterze niskoemisyjnym planowanych do realizacji przez Gminę Łączna.

Aneks wprowadza następujące zmiany:

W rozdziale 8.1 Harmonogram rzeczowo finansowy wprowadza się nową tabelę 19.1 Zadania do realizacji w latach 2021-2022, jednocześnie wprowadza się nowe zadanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.