UCHWAŁA NR XXIX/172/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2021 r.

2021-07-14 0940
Art. czytany: 1482 razy

w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych

UCHWAŁA NR XXIX/172/2021
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej jednostek budżetowych gminy Łączna oraz samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 10 a pkt. 1 , art. 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),Rada Gminy
Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. Powierza się Urzędowi Gminy Łączna prowadzenie obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łączna oraz samorządowej instytucji kultury.

§ 2. 1. Wspólna obsługa kasowa obejmuje następujące jednostki:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej,
- Zespół Szkół w Goździe,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łącznej,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
2. Do wspólnej obsługi kasowej może przystąpić samorządowa instytucja kultury:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej, dla której organizatorem jest Gmina Łączna, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy instytucją kultury, a jednostką obsługującą.

§ 3. Zakres obowiązków wynikających z prowadzenia obsługi kasowej określają postanowienia obowiązującej w Urzędzie Gminy Łączna instrukcji określającej gospodarkę kasową, która stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości dla Urzędu Gminy Łączna.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Monika Pająk

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 a ustawy o samorządzie gminnym , Gmina może zapewnić wspólną obsługę finansową, w tym obsługę kasową własnym jednostkom budżetowym, a także gminnym instytucjom kultury. Na podstawie art. 10 b ust. 2 Rada Gminy w drodze uchwały określa w odniesieniu do jednostek budżetowych obsługiwanych: jednostki obsługujące, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały o organizacji wspólnej obsługi kasowej.