ZARZĄDZENIE NR 38/2021 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 13 września 2021 roku

2021-09-13 1527
Art. czytany: 586 razy

w sprawie ponownego zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Jęgrzna w Gminie Łączna

ZARZĄDZENIE NR 38/2021

WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
z dnia 13 września 2021 roku

w sprawie ponownego zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Jęgrzna
w Gminie Łączna


Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372), w związku z § 43 pkt 1 Statutu Sołectwa Jęgrzna, zarządzam co następuje:


§ 1.
1. W wyniku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji przez Panią Ewę Borowiec ponownie zarządzam wybory uzupełniające Sołtysa w Jęgrznej, w dniu 30 września 2021r. o godz. 16.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Goździe.
2. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa wymagana jest obecność co najmniej 1/5 wyborców ( osób posiadających prawa wyborcze do rad gmin).
3. Jeżeli o wyznaczonej godzinie na zebraniu wiejskim nie będzie wymagane quorum, wybory odbędą się po 15 minutach bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§ 2.
Kandydatów na sołtysa zgłasza się na zebraniu wiejskim komisji skrutacyjnej.

§ 3.
Ustalam projekt porządku obrad każdego zebrania wiejskiego, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum,
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta,
3. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za okres pełnienia funkcji,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Wybór sołtysa,
6. Wolne wnioski i zapytania

§ 4.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i tablicach ogłoszeń w sołectwie Jęgrzna.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.