ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

2021-09-22 1340
Art. czytany: 866 razy

Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

Czerwona Górka, dnia 22.09.2021.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia:

Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

Zamawiający:

Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 253 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym
w SWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

Oferta najkorzystniejsza:

Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie
1 MOTO-TRUCK Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 270 60 20 20 100
Oferty pozostałych wykonawców oceniono następująco:

Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów
w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie
2 Technologia Pożarnicza Mirosław Stolarczyk, 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268 A 56,87 20 20 96,87

. Oferty odrzucone:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia Ilość punktów uzyskanych łącznie
3 DRAGON S.C, ul. Kazdębie 121, 42-530 Dabrowa Górnicza Oferta odrzucona

W prowadzonym postępowaniu złożone zostało trzy oferty w tym dwie prawidłowo, jedna na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) podlega odrzuceniu. Ww. oferta nie została złożona w sposób właściwy z zapisami SWZ opisanym w rozdziale XVIII pkt.1. Przedmiotowa oferta została wysłana poprzez miniPortal na niewłaściwy adres skrzynki ePUAP. W związku z powyższym oferta firmy DRAGON S.C. w myśl przytoczonego przepisu Ustawy Pzp. została odrzucona.
.