Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Łączna ...

2021-10-08 1436
Art. czytany: 301 razy

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w Gminie Łączna ...
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
1.5.2.) Miejscowość: Łączna
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.laczna.bip.doc.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
w Gminie Łączna ...
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bae8680d-2815-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00226573/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-08 14:33
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.uglaczna.bip.doc.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail
[email protected] Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: T.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:
1) odbieraniu odpadów komunalnych bezpośrednio ze wszystkich nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy,
2) odbiór i transport odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwanego dalej PSZOK na terenie Gminy Łączna. PSZOK prowadzi zbiórkę
dostarczonych, we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, odpadów komunalnych
3) Wyposażenie PSZOK w pojemniki
4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi
ekologiczne
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
• Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
• Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
• Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
• Wniesiono poprawnie wadium.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 pkt
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione poniżej:
a) cena – 60 pkt
kryterium ceny oceniane będzie na podstawie ceny ofertowej brutto podanej w formularzu ofertowym i
przeliczone wg wzoru:
Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów.
Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn / Cof.b. x 60 = ilość punktów, gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej,
60 – wskaźnik stały
b) prowadzenie akcji promocyjnej, konkursów z nagrodami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych w placówkach oświatowych na terenie gm. Łączna na cały okres trwania umowy – 10pkt
Kryterium prowadzenia akcji promocyjnej (konkursy) wraz z nagrodami oceniane będzie na podstawie
ilości przeprowadzonych akcji promocyjnych, konkursów w placówkach oświatowych na terenie gm.
Łączna
3 i więcej akcji edukacyjnych (min. I półrocze 2022x1 akcja, II półrocze 2022 x 2 akcje – 10 pkt
2 akcje edukacyjne (I półrocze 2022 x 1 akcja, II półrocze 2022 x 1 akcja) –5 pkt
c) aspekt środowiskowy – 30 pkt.
􀀀 Za brak posiadania przez Wykonawcę samochodu do odbioru odpadów komunalnych spełniających
normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 0 pkt.
􀀀 Za posiadanie przez Wykonawcę jednego samochodu do odbioru odpadów komunalnych
spełniających normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 5 pkt.
􀀀 Za posiadanie przez Wykonawcę dwóch samochodów do odbioru odpadów komunalnych
spełniających normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 15 pkt.
􀀀 Za posiadanie przez Wykonawcę czterech i więcej samochodów do odbioru odpadów komunalnych
spełniających normy emisji spalin EURO 5 Zamawiający przyzna 30 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: b) prowadzenie akcji promocyjnej, konkursów z nagrodami w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w placówkach oświatowych na terenie gm. Łączna na cały
okres trwania umowy
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekt środowiskowy
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 oraz 109 ust.
p.z.p;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784), prowadzonym przez Marszałka Województwa – w
zakresie transportowania odpadów, Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach
(BDO) czy zakres wpisu obejmuje transport odpadów objętych zamówieniem,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa przepisie art. 9bustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.), w zakresie
wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 2 SWZ,
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 2
SWZ
1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na
odbiorze odpadów komunalnych przez okres co najmniej 12 miesięcy o łącznej masie minimum 700
Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
2.1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w
celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
2.2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,
-sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp
zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086)
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 779, 784), prowadzonym przez Marszałka Województwa – w zakresie transportowania
odpadów, Zamawiający zweryfikuje w Bazie Danych o Odpadach (BDO) czy zakres wpisu obejmuje
transport odpadów objętych zamówieniem,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 200 000,00 zł
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości
w ilości nie mniejszej niż 700 Mg wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem
zakładu lub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami
dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego bazą magazynowo – transportową
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów opisano w SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te
powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień ich złożenia.
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt III.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także gdy podmiotowym
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o
którym mowa w pkt III.1 SWZ.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub
zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez
względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów opisano w SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości: 10 000,00 zł
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7
ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 27 listopada 2014 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania,
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną;
fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed
zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-18 09:00
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu do dnia 18.10. 2021 r. do
godziny 09:00. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem mini portalu na elektroniczną skrzynkę
podawczą: Urzędu Gminy Łączna
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-18 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226573/01 z dnia 2021-10-08
2021-10-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi