Projekt UCHWAŁA NR .......RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ..... 2021 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa...

2021-10-25 1016
Art. czytany: 159 razy

Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia .................... 2021 r.

dotycząca zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 6. ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłata lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późn. zm), art. 6 ust. 8 z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm) art. 9, art. 28 § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz.1540 z późn. zm.) oraz art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale NR V/24/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego wprowadza się zmianę:

1. §2. ust. 3) wyżej wymienionej uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:
'3) Jęgrzna – Mirosław Nyga, zam. Jęgrzna.'

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Monika Pająk

UZASADNIENIE

W uchwale NR V/24/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków : od nieruchomości , rolnego i leśnego, reguluje się podstawy naliczenia prowizji, określa imiennie inkasentów z podaniem ich imion, nazwisk i miejsca zamieszkania, wysokość prowizji, oraz termin rozliczenia się z Urzędem Gminy.
W związku ze zmianą inkasenta w sołectwie Jęgrzna koniecznym staje się aktualizacja w/w uchwały.