Ogłoszenie o wyniku postępowania: Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej

2021-12-02 1025
Art. czytany: 280 razy

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łącznej
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
1.5.2.) Miejscowość: Łączna
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łącznej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d270710-1458-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295691/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 10:21
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295691/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177982/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: T.271.1.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 670000,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącznej
Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania:
a) ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z zm.) wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy,
b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do
użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.),
c) rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i
używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji
Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019, poz. 594)
d) norm: PN-EN 1846-1 „lub równoważnej” i PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”.
4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
34144200-0 - Pojazdy służb ratowniczych
35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295691/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 797040,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 836400,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 797040,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOTO-TRUCK Sp. z o.o
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 657 294 22 26
7.3.3) Ulica: ul. Ściegiennego 270
7.3.4) Miejscowość: Kielce
7.3.5) Kod pocztowy: 25-116
7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-28
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 797040,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00295691/01 z dnia 2021-12-02
2021-12-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy