U C H W A Ł A Nr XXXIV/205/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 7 marca 2022r.

2022-03-15 0817
Art. czytany: 802 razy

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2022 rok

U C H W A Ł A Nr XXXIV/205/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 7 marca 2022r.

w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2022 rok

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) i § 16 ust. 1 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2018r. poz. 3382) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2022 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy Łączna Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
W związku z powyższym i rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Załącznik do uchwały Nr XXXIV/205/2022
Rady Gminy Łączna z dnia 7 marca 2022r.

Plan Pracy Rady Gminy Łączna

1. Zatwierdzenie rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
2. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie za 2021 rok.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy tj. nabycia, zbycia, wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gminnych.
5. Promocja gminy, uroczystości gminne, dożynki itp.
6. Gospodarka wodno-ściekowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków.
7. Działania w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego kolejnych obrębów Gminy Łączna.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu oraz innych uchwał dotyczących gospodarki finansowej gminy.
10. Współpraca z samorządami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
11. Inne sprawy wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy i realizacji inwestycji.