U C H W A Ł A Nr XXXIV/207/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 7 marca 2022r.

2022-03-15 0824
Art. czytany: 319 razy

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki

UCHWAŁA Nr XXXIV/207/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 7 marca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Gminie Łączna


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 2050 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Łączna, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wynagrodzenie każdego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącznej za udział w posiedzeniu Komisji w wysokości 180,- zł brutto.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku.
UZASADNIENIE

Zgodnie z 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1119 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań władnych gminy.
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 2050 z późn. zm.) realizacja działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy.
Zgodnie z 4¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci uchwalonego przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.
Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskiwane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które określa plan finansowy opracowany na dany rok. Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane mogą być jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, a także na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mogą być przeznaczone na żadne inne cele.
Wysokość wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącznej, za udział w posiedzeniu Komisji, ustala Rada Gminy zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.