UCHWAŁA NR XXXIV/208/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 7 marca 2022r.

2022-03-15 0833
Art. czytany: 629 razy

w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do realizacji Programu

UCHWAŁA NR XXXIV/208/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 7 marca 2022r.

w sprawie przystąpienia Gminy Łączna do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 pkt 1 i 3 i art. 32 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1787) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Łączna do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

§ 2.
Do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
Gmina Łączna rozwija system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Rządowy program umożliwia realizację tego założonego celu. Zadaniem Asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu z otoczeniem oraz udziału w życiu społecznym. W zależności od potrzeb oraz indywidualnej sytuacji danej osoby Asystent udziela wsparcia m.in. w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie oraz zaspokajanie własnych potrzeb, nawiązywaniu kontaktów społecznych a także w aktywizacji zawodowej.
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Celem Programu jest m.in. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.
Źródłem finansowania Programu są środki określone w art. 32 ustawy o Funduszu Solidarnościowym, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.
Po zdiagnozowaniu środowiska Gmina Łączna złożyła wniosek na środki finansowe w 2022 roku. Wsparcie Asystenta wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.