UCHWAŁA NR XXXIV/209/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 7 marca 2022r.

2022-03-15 0835
Art. czytany: 272 razy

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna części mienia

UCHWAŁA NR XXXIV/209/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 7 marca 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łączna części mienia Miasta i Gminy Suchedniów w związku ze zmianą granic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łączną działek stanowiącej własność Miasta i Gminy Suchedniów o nr ewidencyjnych: 102 o powierzchni 0.28 ha; 18 o powierzchni 0.34 ha; 80 o powierzchni 0.18 ha; 166 o powierzchni 0.36 ha; 264 o powierzchni 0.45 ha położonych w obrębie geodezyjny Podłazie; 818 o powierzchni 0.58 ha; 787 o powierzchni 0.02 ha położonych w obrębie geodezyjny Czerwona Górka - stanowiące drogi. W związku z powstaniem Gminy Łącznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadaniu niektórym gminom statusu miasta - w związku z § 6 pkt 1 lit a ww. rozporządzenia ( Dz. U. Nr 132 poz. 671)

§2
Przekazanie mienia opisanego w §1 nastąpi w drodze porozumienia między Gminą Łączną a Miastem i Gminą Suchedniów.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.U Z A S A D N I E N I E
Na podstawie § 6 pkt 1 lit a Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994r. w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic, nazw i siedzib władz w niektórych województwach oraz nadaniu niektórym gminom statusu miasta (Dz. U. Nr 132 poz. 671), powstała Gmina Łączna. Na mocy ww. Rozporządzenia zostały włączone do Gminy Łączna działki o nr ewidencyjnych: 102 o powierzchni 0.28 ha; 18 o powierzchni 0.34 ha; 80 o powierzchni 0.18 ha; 166 o powierzchni 0.36 ha; 264 o powierzchni 0.45 ha położone w obrębie geodezyjny Podłazie; 818 o powierzchni 0.58 ha; 787 o powierzchni 0.02 ha położone w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka.
Zgodnie z art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) nabycie mienia komunalnego następuje przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4 (tj. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów), przy czym przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek właściwego ministra do spraw administracji publicznej.
Przejęcie mienia Miastem i Gminą Suchedniów staje się konieczne w celu doprowadzenia zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym przedmiotowej nieruchomości.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za zasadne.