UCHWAŁA NR XXXIV/210/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 7 marca 2022 r.

2022-03-15 0839
Art. czytany: 696 razy

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

UCHWAŁA NR XXXIV/210/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), w związku z art. 15 ust. 1, 2 i art. 48 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, w wysokości:
1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej – 22,00 zł;
2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu – 15,00 zł.

§ 2. Podstawą wypłacania ekwiwalentu, o którym mowa w §1 jest potwierdzenie przez Wójta lub Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r.


UZASADNIENIE

W dniu 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, na mocy której art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej został uchylony. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Zgodnie z ww. nowym przepisem:

1. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.
2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.
Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.