UCHWAŁA NR XXXIV/212/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 7 marca 2022 r.

2022-03-15 0848
Art. czytany: 399 razy

w sprawie nie wyrażenia zgody

UCHWAŁA NR XXXIV/212/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 7 marca 2022 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszach sołeckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 301), w związku z art. 7 ust.1 pkt 17 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:

§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Łączna na 2023 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz.301.) Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy Rada Gminy podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym. W gminie , w której funkcjonuje 13 sołectw, wyrażenie zgody na utworzenie funduszu sołeckiego wiąże się z rozdrobnieniem środków. Ze względu na brak możliwości zapewnienia środków finansowych w budżecie gminy w wysokości określonej ustawą z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim dla każdego sołectwa, postanawia się nie tworzyć powyższego funduszu sołeckiego.