UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

2022-04-26 1249
Art. czytany: 312 razy

Łączna, dnia 26.04.2022 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”


Na podstawie art. 260 Zamawiający informuje o unieważnieniu wyżej oznaczonego postępowania.

U z a s a d n i e n i e p r a w n e.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych, cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lu kosztu najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający unieważnia wyżej oznaczone postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Zamówień Publicznych”, ponieważ Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej oferty spośród złożonych ofert, gdyż zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

U z a s a d n i e n i e f a k t y c z n e.

W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”,
w terminie składania ofert, tj. do dnia 26.04.2022 r. do godziny 9:00, złożono dwie oferty. Jedna z ofert podlegała odrzuceniu – art. 226 ust.1, pkt. 6 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm). Cena oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu przekracza kwotę jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zadania.

W związku z powyższym nie ma możliwości wyboru oferty, która mieści się
w kwocie jaką Zamawiający ma przeznaczoną na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na przedmiotowe zadanie.

Z tych powodów zachodzą podstawy prawne do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z poźn. zm)

Wójt Gminy Łączna

Romuald Kowaliński