Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.

2022-06-24 0826
Art. czytany: 192 razy

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

projekt
UCHWAŁA NR …………………..
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia …………………

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.),
Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


§ 1
Udziela się Wójtowi Gminy Łączna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2021 rok.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy ma wyłączną właściwość do uchwalenia budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) w art. 271 ust. 1 stanowi iż, nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:
1/ sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2/ sprawozdaniem finansowym;
3/ opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
4/ informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
5/ stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie powyżej wskazane przesłanki zostały spełnione dlatego podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.