UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022r.

2022-07-05 0830
Art. czytany: 223 razy

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łączna

UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 czerwca 2022r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się wotum zaufania Wójtowi Gminy Łączna.

§ 2.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łączna.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz 28aa ust. 1, 4, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.):

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.

Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.
Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.
Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

W związku z tym podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.