UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.

2022-07-05 0901
Art. czytany: 232 razy

w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Programu Stypendialnego Gminy Łączna
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz na postawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. W Programie Stypendialnym Gminy Łączna, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy Łączna Nr XL/21/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozdziale I pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium może być przyznane, do czasu ukończenia kształcenia, uczniom publicznych szkół podstawowych”.
2. W rozdziale II pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religie albo etykę, do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć) co najmniej 5,50”.
3. W rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„w przypadku klasy ósmej uczeń uzyskał średnią arytmetyczną ze wszystkich części egzaminu w wysokości co najmniej 80 procent”.
4. W rozdziale IV skreśla się postanowienia pkt 4.
5. W rozdziale V pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium wypłaca się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Programu pozostają bez zmian

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zmiany organizacyjne w oświacie – likwidacja gimnazjów, powrót ośmioklasowej szkoły podstawowej, system egzaminów zewnętrznych OKE - wymuszają ciągłą aktualizację uchwalonego w 2010 roku Programu Stypendialnego Gminy Łączna. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni zasadne.