UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.

2022-07-05 0904
Art. czytany: 964 razy

w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 34a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 5 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014, poz. 416 z późn. zm. ) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dodatek motywacyjny dla:
a) nauczyciela nie może być niższy niż 2% i wyższy niż 10% jego wynagrodzenia zasadniczego,
b) dyrektora nie może być niższy niż 5% i wyższy niż 20% jego wynagrodzenia zasadniczego”.
2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi, w szkole liczącej do 10 oddziałów - w wysokości 2.000,00zł,
2) dyrektorowi, w szkole liczącej powyżej 10 oddziałów - w wysokości 2.500,00 zł,
3) wicedyrektorowi - w wysokości 1.500,00 zł.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2022 roku.