UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022 r.

2022-07-05 0907
Art. czytany: 97 razy

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2022/2023.

UCHWAŁA NR XXXVIII/235/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2022/2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2022/2023:
1) w przypadku oleju napędowego : 7,51 zł za litr;
2) w przypadku benzyny : 7,22 zł za litr;
3) w przypadku autogazu : 3,75 zł za litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie
Od 2020 roku zmianie uległy zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023 przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny w okresie od dnia 01 – 31 maja 2022r. obowiązujące w dwóch lokalnych stacjach paliw.
Mając na uwadze powyższe, niezbędnym i zasadnym jest podjęcie w/w uchwały.