UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 czerwca 2022r.

2022-07-05 0919
Art. czytany: 212 razy

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę

UCHWAŁA Nr XXXVIII/239/2022
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 29 czerwca 2022r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr ew. 954/9 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, ) – Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 954/9 o pow. 0,5400 ha, obręb geodezyjny Czerwona Górka.
2. Wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ust. 1.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Łącznej.


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXXVIII/239/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr ew. 954/9 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.

Stosownie do art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z dzierżawcą na okres 10 lat. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.
Zawarcie umowy na okres 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą jest uzasadnione z powodu długoletniego korzystania z tej działki i braku zaległości w opłatach.
W odniesieniu do trybu bezprzetargowego należy zauważyć, dzierżawa będzie dalej wykorzystywana przez dzierżawcę, który prowadzi działalność rolniczą, użytkował ja zgodnie z celem. Zasadne jest wyrażenie zgody na odstąpienie od trybu przetargowego aby obecny dzierżawca mógł kontynuować swoją działalność rolniczą.
Dzierżawa ta jest korzystna z punktu widzenia interesu Gminy, gdyż zapewnia jej dodatkowy stały dochód.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.