ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej...

2022-08-03 1331
Art. czytany: 351 razy

Czerwona Górka, dnia 03.08.2022.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej
w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”


Zamawiający:

Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 253 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Specjalistyczne BiuroInwestycyjno-Inżynierskie, PROSTA-PROJEKT, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym
w SWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

Oferta najkorzystniejsza:

Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium doświadczenie Ilość punktów uzyskanych łącznie
2 Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie
PROSTA-PROJEKT
Ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik 60 20 80

. Oferty odrzucone:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium doświadczenie Ilość punktów uzyskanych łącznie
1 Zakład obsługi inwestycji
EKOINWEST
Ul. Wincentego Witosa 103B/47
25-561Kielce Oferta odrzucona

W prowadzonym postępowaniu złożone zostało 2 oferty w tym dwie prawidłowo. Oferta nr 1 została odrzucona z uwagi na brak uzupełnienia oferty do, którego wykonawca został wezwany pismem z dnia 20.07.2022. Do wyznaczonego terminu tj. 26.07.2022r. nie złożył wymaganych dokumentów. Zgodnie z art. 226. ust.1 pkt 2. ppkt. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oferta została odrzucona.