OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

2022-08-05 1415
Art. czytany: 163 razy

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T...

Łączna, dnia 1 sierpnia 2022 r.

T.6220.01.2022OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 19 maja 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Tadeusza Serafina reprezentującego podmiot TAK Tadeusz Serafin Hanna Karpińska Serafin Spółka Cywilna z siedzibą Marcinków 100 27-215 Wąchock, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze – Podzagnańszcze Gmina Łączna”

Ze względu na ustaloną ilość stron /powyżej 10/ zawiadamianie stron odbywać się będzie poprzez obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łączna z siedzibą Czerwona Górka 1B 26-140 Łączna w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 41 25 48 975, oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie do dnia 27 sierpnia 2022 r.
W związku z długotrwałą procedurę postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko związaną z koniecznością uzyskania opinii i ewentualnych uzgodnień, wyznacza się zgodnie z art. 36 § 1 Kpa termin załatwienia sprawy na 31 grudnia 2022 r.


Tablica ogłoszeń UG Łączna
Tablica ogłoszeń Sołectwo Zagórze
BIP Gmina Łączna