Przetarg nieograniczony: Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton

2022-08-08 1246
Art. czytany: 237 razy

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCZNEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292907512
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 115
1.5.2.) Miejscowość: Łączna
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 412548465
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgklaczna.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa paliwa opałowego- ekogroszku w ilości 150 ton
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15214f73-16f0-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295615/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-08 10:32
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.uglaczna.bip.doc.pl
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.uglaczna.bip.doc.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej [email protected]
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
dostępne: https://www.uglaczna.bip.doc.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej,
z siedzibą: Łączna 115, 26 - 140 Łączna, e-mail: [email protected], tel.: 41 2548465, reprezentowany przez Marka Waikowicza
2. Z Inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych poprzez adres e-mail [email protected]
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze, a także ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 14 lipca 1983
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej,
może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.
6. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:
a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
b. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym
wsparcie techniczne lub organizacyjne.
7. Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych, mają Państwo prawo do:
a. dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych
danych,
b. modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania - do ograniczenia ich
zakresu przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
8. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być
warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 150 ton paliwa opałowego, typu ekogroszek, do siedziby Zakład Gospodarki
Komunalnej Łączna 115
4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
• Cena 90%
• Termin płatności 10%
• Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował się również okresem zwiększonym do 90 dni terminu płatności za wystawianą
fakturę.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy wraz z ofertą złożą następujące dokumenty:
• Formularz Ofertowy którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
• Oświadczenie dotyczące o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 5
• Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4
• Projekt umowy załącznik nr 3
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie potwierdzające dopuszczenie do obrotu gospodarczego w
zakresie objętym zamówieniem.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-17 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ePUAP: /zgklaczna/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-17 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00295615/01 z dnia 2022-08-08
2022-08-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy