ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ „Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

2022-08-11 1340
Art. czytany: 276 razy

Czerwona Górka, dnia 11.08.2022.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej”

Zamawiający:

Gmina Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna, działając na mocy art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

M BUD Zbigniew Odrzywolski, Występa 45A, 26-140

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ).
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w SWZ.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację oraz informację o wykluczeniu i odrzuceniu:

Oferta najkorzystniejsza:

Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów uzyskanych łącznie

1 M BUD Zbigniew Odrzywolski
Występa 45A, 26-140 60 40 100


Oferty odrzucone:
Nr
oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ilość punktów w kryterium cena brutto Ilość punktów
w kryterium wydłużonego okresu udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Ilość punktów uzyskanych łącznie

2 Europrofil Grzegorz Zimnicki Ofertę odrzucono
3 Zakład Remontowo-Budowlany IZOL-BUD Dariusz Domasko Ofertę odrzucono

W prowadzonym postępowaniu złożone zostało trzy oferty w tym jedna prawidłowo, dwie na podstawie art. 226 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) podlegały odrzuceniu. Ww. oferty nie zostały złożone w sposób właściwy z zapisami SWZ opisanymi w rozdziale XV pkt.2. Przedmiotowe oferty zostały wysłane poprzez miniPortal na niewłaściwy adres skrzynki ePUAP. W związku z powyższym oferty firm Europrofil oraz Zakład Remontowo-Budowlany IZOL-BUD w myśl przytoczonego przepisu Ustawy Pzp. zostały odrzucone.