Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa oczyszczalni ścieków...'

2022-08-12 1033
Art. czytany: 255 razy


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
1.5.2.) Miejscowość: Łączna
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.7.) Numer telefonu: 41 2548960
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.uglaczna.bip.doc.pl/przetargi
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fb18636-01c6-11ed-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303720/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12 10:31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:
jest dofinansowywanaRegionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 4.3
„Gospodarka wodno - ściekowa” na lata 2014-2020.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303720/01 z dnia 2022-08-12
2022-08-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00250536/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: T.272.3.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 160000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 131487,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 131487,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 131487,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Prosta Projekt
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551120200
7.3.3) Ulica: ul. Kielecka 37
7.3.4) Miejscowość: Chmielnik
7.3.5) Kod pocztowy: 26-020
7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303720/01 z dnia 2022-08-12
2022-08-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi