Ogłoszenie o przetargu

2005-04-12 1148
Art. czytany: 4860 razy

Pożytek publiczny

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
na terenie Gminy Łączna

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./
Wójt Gminy Łączna
ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
NA TERENIE GMINY ŁĄCZNA
W ROKU 2005

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. organizacje pozarządowe;
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

II. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadania – sukcesywnie w ciągu całego roku.

III. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:
1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Łączna;
2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych
o zasięgu gminnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
3. Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy.

IV. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy).
W roku 2004 udzielono wsparcia na realizację niniejszych zadań w kwocie 25.000 zł.

V. Terminy składania ofert:
Oferty zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U. Nr 193,poz. 1891/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej (pok. 1) lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 15 maja 2005r.
Do oferty należy dołączyć:
 aktualny wypis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia)
 sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2004r.
 statut podmiotu

W przypadku ULKS należy dołączyć odpis zawiadomienia właściwego Starosty o wpisaniu do rejestru.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:
 zgodność oferty z warunkami konkursowymi
 merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposoby promocji zadania i popularyzacji sportu)
 możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska)
 ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania (przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych)
 dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta
 ilość uczestników i beneficjentów zadania
 zasięg przedsięwzięcia.

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łącznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej (pod adresem: www.uglaczna.bip.doc.pl), na łamach „Echa Dnia” oraz przesłane pocztą do zainteresowanych.


Szczegółowych informacji udziela pani Marianna Ślusarczyk – inspektor ds. rolnictwa, sportu i kultury Urzędu Gminy w Łącznej, pok.6, tel. 25 - 48 - 964

Wójt Gminy
Andrzej Ślusarczyk
Łączna dn. 12.04.2005r.