Przetarg na budowę wodociągu w Goździe

2005-04-22 0801
Art. czytany: 5376 razy

Przetrarg

Łączna 2005 - 04-21


Znak : I - 22262 - 1 - 05
O G Ł O S Z E N I E
Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na budowę 890 m sieci wodociągowej w miejscowości Gózd ( pożądany termin wykonania - 31.07.2005 r. ).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 18 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1 pokój nr 4 w godzinach od 7.30 do 15.00

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 16.05.2005 r do godz. 10.00
Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 16.05 .2005 r o godz.10.30
Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów :
a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 85 %
b) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m
i przekroju fi 40 mm - 5%
c) cena ryczałtowa brutto za wykonanie 1 szt. przyłącza o dłg 4m
i przekroju fi 50 mm - 5%
d) okres rękojmi - - 5%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia 16.05.2005 r.