Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej

2005-11-02 0850
Art. czytany: 5047 razy

Gmina Łączna z siedzibą Urzędu w msc. Kamionki 60, 26-140 Łączna ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę 665 m sieci wodociągowej miejscowości Gózd III etap – spięcie wodociągu Gózd z wodociągiem Występa ( pożądany termin wykonania - 31.12.2005r. ). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością w wysokości 15 złotych brutto w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej budynek nr 1- sekretariat w godzinach od 8.00 do 15.00 Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej Kamionki 60 do dnia 15.11.2005 r do godz. 10.00 Otwarcie ofert odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu w dniu 15.11.2005 r. o godz.11.00 Złożone oferty oceniane będą wg. następujących kryteriów : a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie sieci wodociągowej - 95 % b) okres rękojmi - 5% Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. Termin związania Wykonawcy ofertą - 30 dni od dnia 15.11.2005 r.